لیست آثار دکتر عمید اطهری

نام و نام خانوادگي: عميد اطهري

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي انگل شناسي

تاريخ تولد : 1335          

رتبه علمي : استاد

گروه آموزشي : انگل شناسي قارچ شناسي

اوين خيابان تابناك -  دانشكده پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

Email: athari888@yahoo.com

ترجمه كتاب  :

1-     اطهري ع ، روش هاي  اساسي آزمايشگاهي در انگل شناسي پزشكي. از انتشارات سازمان جهاني بهداشت. نشر نيكا، 1372.

2-     اطهري ع ، برخورد با بلاياي طبيعي : نقش كاركنان بهداشت منطقه اي و جامعه . از انتشارات سازمان جهاني بهداشت ناشر: روابط عمومي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، پاييز 1374.

3-     اطهري ع ،  انگل شناسي پزشكي براون و نوا . انتشارات آييژ ، چاپ یازدهم  ، بهار 1389.

4-     رحيمي م، اطهري ع  : ميكرب شناسي جاوتز. ويرايش بيست و دوم ،  انتشارات آييژ 1383.

5-     رحيمي م ، اطهري ع : ميكرب شناسي جاوتز.  ويرايش بيست و سوم . انتشارات آييژ، تابستان 1384

6-     رحيمي م ، اطهري ع : ميكرب شناسي جاوتز.  ويرايش بيست و چهارم . انتشارات آييژ  1387

7-     اطهري ع : انگل شناسي پزشكي ماركل و  ووگ . انتشارات آييژ   تابستان   1386

8-      اطهری ع : انگل شناسی پزشکی : خود آموز انگل شناسی . انتشارات آییژ 1393
تاليف كتاب  :

1-     1000 آزمون انگل شناسي، حشره شناسي و قارچ شناسي . انتشارات نوپردازان،  چاپ سوم 1386 .

2-      آزمون هاي جامع علوم پايه، پاسخ تشريحي به 23 دوره سؤالات انگل شناسي. انتشارات آييژ ، 1383.

3-      فشرده انگل شناسي پزشكي . انتشارات آييژ ،  چاپ سوم ،  1387

كتاب هاي زير نظر:

1-     ميكرب شناسي- انگل شناسي. مجموعه سؤالات تفكيكي 11 دوره امتحان جامع علوم پايه ، جلد پنجم، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي حيان ، انتشارات ارجمند، آذر 1374.

2- نويدي نيا م ، درس نامه جامع كارشناسي ارشد ميكرب شناسي . مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمور زاده-نشر طيب ، 1381.

مقالات فارسي  :

1-     اطهري ع ، رستمي م ، بيگ مرادي ش، دلفاني ك :انگل هاي روده اي درعقب ماندگان ذهني. ماهنامه نبض ، 1373 شماره 11 ، 18-11.

2-     اطهري ع ،صدفي ه ، توگه غ  ، شيوع انگل هاي روده اي در بيماران  مصرف كننده داروهاي مضعف سيستم ايمني در شهر تهران در سال 1377. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان بهار و تابستان 1379،  شماره هاي 31و 30  ، 68-61.

3-     اطهري ع ، روحاني س : بررسي شيوع عفونت هاي انگلي روده در پناه جويان كرد عراقي مستقر در استان كرمانشاه در سال 1375. پژوهنده ، ، 1378 شماره 9 ،  40-35.

4-      مير آتشي ع ، كريميان ف ، اطهري ع : گزارش يك مورد ophthalmomyasis interna و پي گيري چهار سال بعد از درمان . مجله چشم پزشكي بينا  ،1378   شماره 1 ، 59-55.

5-      روحاني س ، رشاد كوچصفهاني م ،  اطهري ع : بررسي انگل هاي روده اي در عرضه كنندگان مواد غذايي در شهرهاي نوشهر و چالوس. مجله پژوهشي دانشكده پزشكي، بهار 1379 ، شماره 1، 20-15.

6-     انتظاري م ، لهيب كي ، اطهري ع ، رامين ش : گزارش يك مورد Ophthalmomyiasis interna posterior  با جابجايي عدسي و سوراخ هاي متعدد شبكيه . مجله چشم پزشكي ايران ، 1381، شماره 1 ،  61-57

7-      روحاني س ، كيانيان ه ، اطهري ع : شيوع انگل هاي روده اي در شهرستان ساري در سال  1379. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان ،  1380،  شماره 34 ، 40-33.

8-     اطهري ع ، جلال لو  ن . بررسي اپيدميولوژيك پنج ساله ليشمانيازيس جلدي در ايران (1384- 1380) .مجله پزشكي دانشكده پزشكي اصفهان ، پاييز 1385 ، شماره 82 ، 13-8 .

9-     اطهري ع ، شريفي خ .  بررسی وضعیت پنج ساله  مالاریا در ایران (1384-1380) .مجله علمي پژوهشي بهبود

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (زير چاپ )

10 -   اطهري  ع ، افتخار  م  : شناسايي  اكانتامبا  در آب هاي ساكن شهر تهران  به روش PCR  . مجله پژوهش در پزشكي . دوره 33 ، شماره 1، بهار 1388 ، صفحات 43 تا 46

 

مقالات انگليسي :

1-Athari A, Fallah T: Dental cavity myasis due to Wohlfahartia magnifica. Med. J. Isamic. Repub. Iran., 1993, 7(3):209-210.

 

2-Athari A, Shojaeian S, Eliasi GH, Delfani K: Seroprevalence of Toxoplasma antibodies in pregnant women in Kermanshah. Med. J. Isamic. Repub. Iran. 1994, 8(2):93-94.

 

3- Aleagha M, Athari A: Subcutaneous Fascioliasis: A rare complication. Med. J. Islamic. Repub. Iran. 1995, 8(4):269-70.

 

4- Athari A : Zoonotic  Subcutaneous Dirofilriasis in Iran. Arch. Iranian. Med. 2003,  6(1):63-65.

 

5-  Rouhani S, Athari A: Ocular  Dirofilariasis in Iran. Med. J. Islamic. Iran. 2003 17(1):85- 86.

 

6- Athari A, Rostami M: Vomitted biliary tract hydatidosis cyst: An unusual presentation. (in press).

 

7- Athari A, GoharDehi SH,  Rostami JM: Determination of definitive and intermediate hosts of cercarial  dermatitis producing agents in northern Iran. Arch. Iranian. Med. 2006, 9(1):11-15.

 

8- Athari A, Shoghandi L, Haghighi A: A PCR-based Diagnosis of Oral Trichomoniasis in Patients withPeriodontitis and Gingivitis in Iran . Iranian J of Pub Health. 2007  22(6): 34-38.

9- Athari A *, Mahmoudi MR: Diploscapter coronata Infection in Iran: Report of the First Case and Review of Literature. Iranian J Parasitol: Vol. 3, No. 3, 2008, pp. 42-47.

 

 10- A Keshavarz 1, * A Athari , A Haghighi , B Kazami 1, A Abadi , E Nazemalhoseini Mojarad , L Kashi :

 Genetic Characterization of Cryptosporidium spp. among Children

with Diarrhea in Tehran and Qazvin Provinces, Iran. Iranian J Parasitol: Vol. 3, No. 3, 2008, pp. 30-36.

11- Akbar Keshavarz a, Ali Haghighi a,*, Amid Athari a, Bahram Kazemi a,b,

Alireza Abadi c, Ehsan Nazemalhosseini Mojarad: Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium in Qazvin province, Iran. Veterinary Parasitology 160 (2009) 316–318.

 

12 -Akbar Keshavarz a, Ali Haghighi a,*, Amid Athari a, Bahram Kazemi a,b,

Subtype analysis of Cryptosporidium parvum and hominis isolates from humans and cattle in Iran(      in press ).

 

1-     رستمي م ، اطهري ع :يك مورد گزارش نشده ار تظاهرات باليني كيست هيداتيد. سمينار سراسري كيست هيداتيد ، همدان ، 1372.

2-     اطهري ع ، عفونت هاي انگلي روده در پناهندگان عراقي مستقر در كرمانشاه در سال 1375، دومين كنگره سراسري بيماري هاي انگلي ايران ، تهران ، 1376.

3-     اطهري ع ، الياس زاده ا : عفونت هاي تك ياخته اي نوپديد و بررسي سيكلوسپوريديازيس در 1523 بيمار مبتلا به اسهال در مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي  شهيد بهشتي. نهمين كنگره بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران . تهران ، 1379.

4-     اطهري ع ، ديروفيلاريازيس زير جلدي و تاكيد بر جنبه هاي تشخيصي انگل شناسانه آن. دهمين كنگره بيماري  هاي عفوني و گرمسيري ، تهران ، 1380.

5-     اطهري ع ، صدفي ه : شيوع انگل هاي روده اي در بيماران  مصرف كننده داروهاي مضعف سيستم ايمني در سال 1377. سومين كنگره سراسري انگل شناسي پزشكي ايران ،  ساري ، 1379 .

6-     اطهري ع ، روحاني س : ديروفيلاريازيس چشمي و گزارش يك مورد نادر. سومين كنگره بيماري هاي انگلي  ، ساري ، 1379.

7-     گوهردهي ش ، اطهري ع : بررسي شيوع شيستوزوماي پرندگان در ميزبانان نهايي و واسط در شهرستان ساري1378 -  1377. سومين كنگره سراسري انگل شناسي پزشكي ايران ،  ساري ، 1379.

8-      اطهري  ع، جلال لو  ن :  بررسي اپيدميولوژيك پنج ساله ليشمانيازيس جلدي در ايران (1384- 1380) اولين همايش منطقه اي بيماري هاي عفوني  دانشگاه آزاد همدان ، ارديبهشت 1385

9-     اطهري  ع ، افتخار  م : بررسي 5 ساله كيست هاي هيداتيد سراسر ايران . كنگره سراسري كيست هيداتيد ، ياسوج،‌  ارديبهشت 1386

10-كشاورز  ا ، حقيقي ع ، اطهري  ع : بررسي شيوع عفونت  به كريپتوسپوريديوم در گوساله هاي شهرستان قزوين در سال 85-1384 . پنجمين كنگره بيماري هاي مشترك انسان ودام ، دانشگاه آزاد اسلامي قزوين 30 آبان تا 2 آذر  1386 .

مقالات ارائه شده در كنگره هاي خارجي

 

1-Athari A, Shama M: Poultry waste mixing with corn silage for nutrition of sheep. IV

World Congress of Animal Nutrition, Madrid, Spain, 1986.

 

2-Athari A, Sahba GH, Amini S, Jafarian SH: Investigation on cercerial dermatitis. VII International Congress of Parasitology,  Paris,  France, 1990.

 

3-Athari A, Rostami M: Prevalence and economic loss due to Fascioliasis, Dicrocoeliasis and Hydatidosis in slaughtered herbivorous in Kermanshah(west of Iran). 14th World Veterinary Congress, Rio De Janeiro,  Brazil, 1991.

 

4-Athari A, GachKar L: Praziquantel in treatment of cestodiasis. XIII International Congress for Tropical Medicine and Malaria,  Bankok, Tayland, 1992.

 

5-Athari A, Fallah T: The first report of dental cavity myasis due to Wohlfahartia      magnifica. European Federation of Parasitologists, Hague, Netherland, 1992.

 

6-Athari A, Rostami M, BeigMoradi SH, Delfani K: Intestinal parasitic infections in

 mentally retarded patients in Bakhtaran(west of Iran). European Federation of       Parasitologists, Hague, Netherland, 1992.

7-Athari A, Shojaeian S: Trichomoniasis: clinical and laboratory findings. 8th International Congress of  Parasitology, Izmir, Turkey, 1994.

 

 8- Vlizade A, Athari A: Sheep esophageal and abomasal nematoda and their seasonal variation in west Azarbaidjan(Iran), Izmir, Turkey, 1994.

 

 9-Athari A, Rouhani S: Parasitic protozoa in Iraqi refugee population after  resettlement in Iran. International Congress of Protozoology, Sydney, Australia, 1997.

 

10 -Athari A: Malaria situation in Iran during 1999. 10th International Congress on

 Infection Disease, Singapore, 2002.

  

11-Athari A: Zoonotic subcutaneous Dirofilariasis in Iran and its parasitological aspects  of diagnosis. 10th International Congress on Infection Disease, Singapore, 2002.

 

12-Athari A: Cutaneous Leishmaniasis in Iran. 10th International Congress on                             

      Infection Disease, Singapore, 2002.

 

13-Athari A: Avian Schistosomiasis in north parts of Iran. 10th International Congress

      of Parasitology, Vancouver, Canada, 2002.

 

14- Vatankhah A, Rouhani S, Athari A: Immunochemical characterization of

Alkalinphosphate from sterile and fertile Echinococcus granulosus cyst fluid. 10th                    International Congress of Parasitology, Vancouver Canada, 2002.

15- Athari A, Badakhshan H: Malaria situation in Iran during 2004. 7th European Congressof    Chemotherapy and Infection, J Chemotherapy, 17(supplement) no3, Florence, Italy,   2005

طرح هاي تحقيقاتي:

1-     بررسي شيوع  تريكومونيازيس در مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر كرمانشاه و مقايسه دو رو تشخيصي كشت و اسمير مستقيم، 1369.

2-     مقايسه فون انگلي پناهندگان عراقي ساكن در 5 اردوگاه غرب كشور با ساكنين استان كرمانشاه ، 1370.

3-     بررسي سيكلوسپورا در مبتلايان به اسهال مراجعه كننده به 8 مركز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1377-1375.

4-     بررسي شيوع عفونت هاي انگلي روده در پناه جويان كرد عراقي مستقر در استان كرمانشاه در سال 1375.

5-     تعيين گونه ترايكوبيلارزيا عامل سركريال درما تاي تيس در شمال ايران و بررسي خصوصيات ريخت شناسانه آن  1385

6-     بررسي ميزان آلودگي به تريكوموناس تناكس در مبتلايان به عفونت لثه با روش PCR در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1385

7-     بررسي تنوع ژنتيكي كريپتوسپوريديوم در كودكان مبتلا به اسهال وگاوهاي آلوده به همان تك ياخته 1386

 

8-     بررسي آنتي بادي هاي سرمي آكانتاموبا در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و افراد سالم به روش IFA  در تهران ، سال 1386.

 

استاد راهنماي پايان نامه :

 

1- گودرزوند چگني م ، تعيين درصد عفونت كريپتوسپوريديوزيس در كودكان مبتلا به اسهال در دو

      بيمارستان مفيد و علي اصغر(ع) تهران در سال 1374. پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي،  

      سال   تحصيلي 1375-1374.

2-:  الياس زاده كهن ا ، بررسي سيكلوسپورا در مبتلايان به اسهال مراجعه كننده به 8 مركز آموزشي  درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1377-1375. پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد انگل‌شناسي ، سال تحصيلي 1376-1375.

 

3- صدفي ه ، شيوع انگل هاي روده اي در بيماران  مصرف كننده داروهاي مضعف سيستم ايمني در شهر تهران در  سال 1377. پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي ، سال تحصيلي 1376-1375  .   

4- گوهردهي ش ، بررسي شيوع شيستوزوماي پرندگان در ميزبانان نهايي و واسط در شهرستان ساري 1378- 1377. پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد انگل شناسي ، شماره 8725.

5- جلوه ل ، تشخيص ليشمانيازيس احشايي با استفاده از  نمونه ادرار به روش وسترن بلات. پايان نامه براي دريافت  كارشناسي ارشد انگل شناسي ، سال تحصيلي  1381

           

6-سوقندي ل ، بررسي ميزان الودگي به تريكو موناس تناكس در مبتلايان به عفونت هاي مزمن ريوي بستري در بيمارستان مسيح  دانشوري  ومبتلايان به عفونت لثه در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، پايان نامه كارشناسي ارشد 1385

9-     افتخار م ،  بررسي آنتي بادي هاي سرمي آكانتاموبا در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد و افراد سالم به روش IFA در  تهران ، سال 1385

9-     ملکی م . تعيين گونه ترايكوبيلارزيا عامل سركريال درما تاي تيس در شمال ايران و بررسي خصوصيات ريخت شناسانه آن  1388

مسئوليت ها  :

1-     عضو هيئت مديره انجمن انگل شناسي ايران

2-     عضو هیئت مدیره جامعه علمی آزمایشگاهیان

3-     عضو هيئت تحريريه مجله Iranian Journal of Parasitology

4-  Less

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش قوانین cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.