لیست آثار دکتر محمود علی‌اف خضرایی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتری رشته مهندسی متالوژی و مواد گرایش خوردگی و پوشش و مهندسی سطح از دانشگاه تربیت مدرس

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش قوانین cookie میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.